Munkavédelem

Ha a vállalkozásnak van minimum 1 fő alkalmazottja, akkor a "1993. évi XCIII.
Törvény a munkavédelemről" (Mvt.) hatálya kiterjed rá. Ebben az esetben a következő kötelezettségeknek kell eleget tenni:

- Kockázat értékelés
- Munkavédelmi oktatás
- Foglalkozás egészségügyi szolgálattal szerződés kötés
- OMMF felé bejelentés

Kockázatértékelés

A munkavédelmi kockázatértékelést mindenképpen (tevékenységtől függetlenül) kötelező elvégeztetnie, mert

"Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat... A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi
szaktevékenységnek minősül"

A kockázatértékelés elmulasztása esetén a felügyelet munkavédelmi bírságot szabhat ki.
A meglevő kockázatértékelést, a technológia megváltozása, illetve más lényeges változás esetén, de minimum évente felül kell vizsgálni.

Munkavédelmi oktatás

Az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell tarta(t)ni, és azt dokumentálni kell.

"Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor (előzetes),
b) munkabaleset után (rendkívüli)
c) évente (ismétlődő)
d) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor (rendkívüli),
e) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor (rendkívüli),
f) új technológia bevezetésekor (rendkívüli)
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható."

Munkavédelmi szaktanácsadás

Egyéni védőeszköz juttatás
Ha egyéni védőeszközöket használnak, Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie:

"Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül"

Orvosi vizsgálat
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően:

Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

Vissza a szolgáltatásokhoz